DANE KONTAKTOWE
 • Bartosz Szczepaniak
 • 52 567 07 47
 • europedirect-bydgoszcz@byd.pl
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek 8:00 - 15:00
 • Wtorek 8:00 - 15:00
 • Środa 8:00 - 15:00
 • Czwartek 8:00 - 15:00
 • Piątek 8:00 - 15:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Archiwum

Czym jest Erasmus+? (wideo)
17/08/2021

Dowiedz się więcej o Erasmus+, flagowym programie UE, który wspiera edukację, szkolenia, sport i młodzież.

Czym jest Erasmus+? 
Dzięki uruchomionemu w 1987 r. programowi Erasmus+ miliony osób uzyskały możliwości uczenia się. Rozpoczęty jako program wymiany studentów, Erasmus+ obecnie oferuje możliwości również dla nauczycieli, stażystów i wolontariuszy w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na dostępność i integrację.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402/przyszlosc-programu-erasmus-wiecej-mozliwosci
Erasmus+ pomaga poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz tworzyć możliwości zatrudnienia i wzmacnia poczucie przynależności do Europy.

Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami w Grecji w ramach EU Civil Protection Mechanism
16/08/2021

Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami w Grecji w ramach EU Civil Protection Mechanism (Unijny Mechanizm Ochrony Ludności). Ich transport na południe Europy w 75% sfinansowano ze środków wspólnotowych. Władze Grecji zorganizowały ceremonię, aby podziękować wszystkim europejskim zespołom pożarniczym za ich poświęcenie w walce z żywiołem.
© European Union 2021 (photographer: Sotiris Dimitropoulos)

Komisja podejmuje działania na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego
05/08/2021

Komisja opublikowała dziś wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia mieszanego na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego sprzyjającego włączeniu społecznemu. „Kształcenie mieszane” w ramach kształcenia i szkolenia formalnego to termin opisujący sytuację, w której szkoła, pedagog lub osoba ucząca się stosują więcej niż jedną metodę w procesie uczenia się. Może to być łączenie nauki w szkole z nauką w innym środowisku (przedsiębiorstwa, ośrodki szkoleniowe, nauka na odległość, na wolnym powietrzu, w obiektach kultury itp.) lub łączenie różnych narzędzi edukacyjnych, które mogą być cyfrowe lub nie. Komisja proponuje środki krótkoterminowe, aby zaradzić najpilniejszym problemom, które pogorszyła pandemia COVID-19, a także przyszłościową wizję kształcenia mieszanego łączącego różne środowiska i narzędzia edukacyjne w szkolnictwie podstawowym i średnim, aby pomóc w tworzeniu bardziej odpornych systemów kształcenia i szkolenia.

Komisja zatwierdza nową umowę dotyczącą potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 z Novavax
04/08/2021

Komisja Europejska zatwierdziła dziś siódmą umowę zakupu z wyprzedzeniem (APA) z firmą farmaceutyczną, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 w czwartym kwartale 2021 r. i w 2022 r.

W ramach tej umowy państwa członkowskie będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax, z możliwością zakupu 100 mln dodatkowych dawek w latach 2021, 2022 i 2023, po przeglądzie i zatwierdzeniu szczepionki przez EMA jako bezpiecznej i skutecznej. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przekażą szczepionkę w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują ją do innych krajów europejskich.

Pytania i odpowiedzi – czwarte sprawozdanie w sprawie ruchu bezwizowego
04/08/2021

Co przedstawia dziś Komisja?

Komisja przedstawia dziś sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego przez nią monitorowania ruchu bezwizowego UE z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną i Serbią, a także z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Tegoroczne sprawozdanie zawiera bardziej szczegółowe i systematyczne działania następcze w związku z działaniami podjętymi w celu realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisję w trzecim sprawozdaniu, opublikowanym w lipcu 2020 r. W odniesieniu do państw, które uzyskały zwolnienie z obowiązku wizowego mniej niż 7 lat temu (Gruzja, Mołdawia i Ukraina), sprawozdanie zawiera również bardziej szczegółową ocenę innych działań podjętych w celu zapewnienia ciągłego spełniania kryteriów.

Ochrona naszych uzgodnionych zasad i wspólnych wartości podczas pandemii
23/07/2021

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE. Opisano w nim, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2020 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. W sprawozdaniu uwzględniono rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i wyjaśniono, jakie działania Komisja podjęła w celu ochrony praw, wolności i źródeł utrzymania ludzi oraz niezbędnych zasobów przedsiębiorstw w całej Unii.